การเสนอขอทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ


กระบวนการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อเสนอการทำความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ.pdf

MOU template_eng..pdf

ตัวอย่าง Action plan.docx

แบบฟอร์มที่ 1.pdf

แบบฟอร์มที่ 2.pdf