ติดต่อเรา


ที่อยู่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดีชั้น 4 

บ้านเลขที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุันนทา

ถนนอู่ทองนอก 

เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10300


อีเมล์ iao@ssru.ac.th

website: www.interaffairs.ssru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 2 160 1251

Facebook: SSRU International Affairs ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UC8oF-BKD9yjmNhBVosl_KRQ