หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ


บริการด้านการออกหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ 

1.หนังสือรับรองการทำงาน/หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย/รับรองทุน

- หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นหนังสือที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า/ประกอบการเดินทางไปยังต่างประเทศ และอื่นๆ โดยเป็นการรับรอง ชื่อบุคลากร/เลขพาสปอตตำแหน่ง/สังกัด/วันเดือนปีที่เริ่มปฏิบัติงาน/ เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/และเงินอื่นๆ

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รับรองเหมือนกับข้อ 1. แต่จะเพิ่มเติมข้อความในส่วนของการรับรองค่าใช้จ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนและหลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองค่าใช้จ่ายฉบับภาษาอังกฤษ

1.กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ดาวโหลด แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงานและค่าใช้จ่ายฉบับภาษาอังกฤษ.docx)

2.ทำบันทึกถึงหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมสแกนแบบเอกสารใน (ข้อ1.) + สำเนาหน้าพาสปอต มาในระบบ

*กรณีผู้ยื่นคำร้อง ต้องการขอรับหนังสือรับรองฯ ที่ระบุการรับรองค่าใช้จ่ายที่ทางมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ กรณีเดินทางไปดูงาน/ทุน/นำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ผู้เข้ายื่นคำร้อง ต้องแนบ เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

- สำเนาแจ้งมติที่ประชุมพัฒนาบุคลากร

หมายเหตุ - ผู้ขอรับบริการกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม /ระยะเวลาในการดำเนินกา 2-3 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

2.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา