การเดินทางไปราชการต่างประเทศ


การขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มีหน้าที่รับผิดชอบนำเสนอเรื่องเพื่อ  ขออนุญาตเดินทางไปดูงาน  ประชุม  สัมมนา  เจรจาความร่วมมือ (เจรจาธุรกิจ)การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ และการเดินทางไปสอนภาษาไทย ณ ต่างประเทศ  ซึ่งผู้เดินทางได้รับเชิญจากต่างประเทศ

การดูงาน ณ ต่างประเทศ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 หมวด 4 การดูงาน ณ ต่างประเทศ

ข้อ 23 การดูงาน ณ ต่างประเทศ (4) เป็นการดูงานที่มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือแผนการดูงานต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกำหนดให้ดำเนินการเป็นการฝึกอบรม

การประชุม สัมมนา เจรจาความร่วมมือ (เจรจาธุรกิจ)

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 5 “การประชุมในต่างประเทศ” หมายความถึง การสัมมนา การประชุมอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น การเจรจาธุรกิจ และการปฏิบัติงานอื่นใดด้วย

การทำหนังสือเดินทางราชการ 

การขอรับหนังสือนำเพื่อไปขอรับการตรวจลงตร