หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุม Thailand Internationalization Forum (TIF)
การประชุม Thailand Internationalization Forum (TIF)

admin interaffairs
2019-09-27 18:08:10

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ตัวแทนฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม Thailand Internationalization Forum (TIF) จัดโดย Thailand - United States Educational Foundation (Fulbright Thailand) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีคุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการรับมือและการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในสถาบันการศึกษา