หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

admin interaffairs
2019-09-27 18:32:24

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การวางแผนการดำเนินโครงการประจำปี 2562 – 2563

2. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

3. แนวทางการจัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563