Home > News > Event News > โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ"
โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ"

admin interaffairs
2019-01-15 22:00:14

โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนและแปลข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ"